Menu Sluiten
Nederland

Veelgestelde vragen over de uitstelregeling

Vanwege de impact van het coronavirus treft ABN AMRO Lease steunmaatregelen voor haar klanten. Hier leest u antwoorden op veelgestelde vragen over de uitstelregeling. Deze antwoorden vormen ook de voorwaarden van deze regeling.

Wat houdt de uitstelregeling in?

ABN AMRO Lease heeft een uitstelregeling voor Lease-klanten met een totale leasefaciliteit van maximaal 10 miljoen euro. Deze regeling houdt in dat de leasetermijnen van deze klanten van april tot en met september worden opgeschort.

Tot wanneer kan ik doorgeven GEEN gebruik te willen maken van de uitstelregeling?

Als u in aanmerking komt voor de uitstelregeling van ABNAMRO Lease hebben wij u per e-mail of brief benaderd. Hierin werd gevraagd de keuze uiterlijk 21 april 2020 via de webportal aan ons door te geven. Deze termijn is inmiddels verstreken. Heeft u hier vragen over? Stuur een e-mail aan client.services@abnamroabf.com of benader uw accountmanager.

Hoe werkt de uitstelregeling en wat zijn de mogelijkheden?

Kiest u voor uitstel van betaling?

Als u zich niet voor 21 april afmeldt voor de uitstelregeling, dan gaan wij ervan uit dat u wél van de uitstelregeling gebruikmaakt. Onderdeel van de regeling zijn afspraken over het betalen van de uitgestelde leasetermijnen.  U kunt kiezen uit twee opties. In deze onzekere tijd willen we u de tijd geven om een keuze te maken voor het terugbetalen  van deze uitgestelde leasetermijnen. Daarom krijgt u uiterlijk 1 juli 2020 bericht van ons, met de vraag om uw keuze voor het terugbetalen uiterlijk 1 augustus aan ons door te geven.

Als u kiest voor uitstel van betalen van de leasetermijnen april 2020 tot en met september 2020, dan bieden wij u twee mogelijkheden voor betaling van de zes uitgestelde termijnen. Voor leaseovereenkomsten die eindigen tussen 1 april 2020 en 31 december 2020 zijn andere voorwaarden van toepassing.

Twee opties voor terugbetalen

Optie 1: U betaalt in oktober 2020 alle zes uitgestelde termijnen in één keer via een automatische incasso. Let op, u betaalt in oktober ook weer de reguliere leasetermijn. U betaalt die maand dan zeven leasetermijnen. U betaalt geen rente over de zes uitgestelde facturen.

Een voorbeeld: Stel, uw kosten per termijn zijn 800 euro. U dient in oktober de zeven termijnen te voldoen. Dat betekent dat 800 x 6 = 4.800 euro wordt afgeschreven. Daarnaast wordt de reguliere termijn van 800 euro geïnd.

Optie 2: U betaalt vanaf januari 2021 elke maand de helft van een uitgestelde leasetermijn via een automatische incasso. Dit betekent dat u van januari tot en met december 2021, naast de reguliere termijn, iedere maand  1/12 deel van de uitgestelde termijnen betaalt. In december 2021 heeft u dan alle termijnen ingelopen.

Over de uitgestelde termijnen betaalt u rente. Vanaf 1 oktober 2020 bent u deze rente verschuldigd . De rente die wij hiervoor rekenen bestaat uit 1-maands gemiddeld Euribor (ABN AMRO) + een opslag van 2,25% op jaarbasis. Per 8 april 2020 is het 1-maands gemiddeld Euribor (ABN AMRO)-tarief negatief, namelijk -0,35%. Dat betekent dat de rente die wij rekenen voor de uitgestelde betaling van de leasetermijnen op dit moment 1,90% zou bedragen. De rente over de uitgestelde leasetermijnen wordt apart gefactureerd en geïncasseerd.

Een voorbeeld: Stel, uw kosten zijn 800 euro per maand. U betaalt dan van januari 2021 tot en met december 2021 twaalf keer een halve termijn bovenop de reguliere termijn. In 2021 betaalt u dan 1200 euro per maand. Hier komt nog rente bij. Als het 1 maands gemiddeld Euribor (ABN AMRO)-tarief van januari 2021 -0,35% is, dan maken we de volgende berekening: -0,35% + 2,25% =  1,90%. U betaalt in januari 2021 dan 1/12 deel van de rente ad 1,9% op jaarbasis over het totaal van de uitgestelde leasetermijnen. Per januari 2021 is het totaalbedrag van de uitgestelde leasetermijnen  4.800 euro. U betaalt voor die maand dus 7,60 euro rente. Doordat de som van de resterende uitgestelde leasetermijnen elke maand met 400 euro afneemt, neemt ook het bedrag van de te betalen rente maandelijks af, ervan uitgaande dat het 1-maands gemiddeld Euribor (ABN AMRO)-tarief gelijk is gebleven. De rente over de uitgestelde leasetermijnen wordt apart gefactureerd en geïncasseerd.

Het actuele 1-maands Euribor-tarief vindt u hier.

Waarom moet er rente over optie 2 worden betaald?

Voor de tweede optie moeten wij voor een langere tijd extra kapitaal aanhouden. Voor het aanhouden van extra kapitaal moeten wij extra kosten maken. Een gedeelte van deze kosten moeten wij door middel van een rente met u delen.

Loopt uw contract uiterlijk 31 december 2020 af?

Voor leasecontracten met een einddatum tussen 1 april 2020 en 31 december 2020 zijn andere voorwaarden  van toepassing.

Leaseovereenkomsten die uiterlijk 30 juni aflopen

De uitgestelde termijnen worden op 1 oktober in één keer geïncasseerd. U betaalt geen rente over de uitgestelde facturen.

Leaseovereenkomsten die tussen 1 juli 2020 en 31 december 2020 aflopen

De uitgestelde leasetermijnen worden vanaf oktober 2020 geïncasseerd. Dit betekent dat er tot en met december 2020 maandelijks twee termijnen moeten worden betaald. Van januari 2021 tot en met uiterlijk maart 2021 worden de resterende maandtermijnen geïnd. De terugbetaling van termijnen kan dus doorlopen nadat het leasecontract al beëindigd is. Over de som van de uitgestelde maandtermijnen wordt vanaf 1 oktober 2020 rente gerekend zoals vermeld in optie 2.

Word ik nog steeds eigenaar van het object?

In de leaseovereenkomst hebben we met u afgesproken dat u het object aan het einde van de looptijd van de leaseovereenkomst, onder voorwaarden, kunt kopen. Eén voorwaarde is dat u aan al uw betaalverplichtingen heeft voldaan. Als u gebruik maakt van de uitstelregeling, wordt u pas eigenaar van het object nadat u aan al uw betaalverplichtingen heeft voldaan.

Wat zijn de fiscale gevolgen van deze maatregel voor u?

Mogelijk heeft de uitstelregeling fiscale gevolgen voor u. Wij adviseren u om dit te bespreken met uw accountant of fiscaal adviseur.

Komt u in aanmerking voor deze uitstelregeling?

Had u op 31 maart 2020 een totale leasefaciliteit van maximaal 10 miljoen euro, dan komt u in aanmerking voor de uitstelregeling. Heeft u een hogere leasefaciliteit, maar is de opgetelde hoofdsom of kredietlimiet van ABN AMRO Bank en groepsmaatschappijen lager dan 50 miljoen euro, dan komt u wellicht in aanmerking voor een steunoplossing op maat. Uw accountmanager neemt binnenkort contact met u op. Vanzelfsprekend kunt u ook met vragen terecht bij uw accountmanager.

Wie zijn uitgezonderd van de uitstelregeling?

Uitgezonderd van deze uitstelregeling zijn kredieten van grootzakelijke klanten, die worden bediend vanuit Corporate & Institutional Banking, kredieten die door afdeling Afwikkeling binnen Bijzonder Beheer worden behandeld, club deals, leverage finance en syndicated loans.

Zijn er voor u bijzondere voorwaarden verbonden aan de uitstelregeling?

U dient gepast gebruik te maken van de regeling. U mag de extra liquiditeit die ontstaat door deze regeling alleen gebruiken voor uw onderneming ter continuering van de huidige bedrijfsvoering en overbrugging van negatieve liquiditeitseffecten van het coronavirus. Alle andere afspraken die u met ons heeft gemaakt blijven gelden. Dat geldt voor alle afspraken in overeenkomsten en voorwaarden, maar ook voor afspraken die de klant daarbuiten met ons heeft gemaakt.

Hoe kunt u aangeven dat u gebruik wilt maken van de uitstelregeling?

Het uitstel op leasetermijnen is uitdrukkelijk bedoeld voor klanten die het nodig hebben vanwege de impact van het coronavirus. Heeft u een totale leasefaciliteit van maximaal 10 miljoen euro, dan krijgt u uitstel. Dit betekent dat leasetermijnen met een vervaldatum in de periode april tot en met september niet worden geïncasseerd. Over deze termijnen bent u tot 1 oktober 2020 ook geen rente verschuldigd. Wilt u geen gebruikmaken van het aanbod? Dan vragen wij u dit uiterlijk 21 april aan ons te melden. De instructies hiervoor staan in de mail of brief die u van ons heeft ontvangen.

Heeft u geen bericht ontvangen over uitstel van leasetermijnen?

U kunt uw keuze via e-mail doorgeven aan de afdeling Client Services via e-mailadres: client.services@abnamroabf.com.

Kunt u gebruikmaken van de regelingen van zowel ABN AMRO Lease als ABN AMRO Bank?

Dat is mogelijk, het zijn twee verschillende processen. Als u geen gebruik van de regeling van ABN AMRO Lease wilt maken, dan moet u dit melden bij ABN AMRO Lease. Wilt u (ook) geen gebruikmaken van de regeling van ABN AMRO Bank, dan moet u dit melden bij ABN AMRO Bank.

Wanneer moeten de uitgestelde leasetermijnen worden betaald?

Als u zich niet voor 21 april afmeldt voor de uitstelregeling, dan gaan wij ervan uit dat u wél van de uitstelregeling gebruikmaakt. In deze onzekere tijd willen we u niet meteen een definitieve keuze laten maken over de terugbetaling van deze uitgestelde leasetermijnen. Daarom krijgt u uiterlijk 1 juli 2020 opnieuw bericht van ons met de vraag om uw keuze voor het terugbetalen uiterlijk 1 augustus aan ons door te geven.

Wat gebeurt er met de leasetermijn die in maart is geïnd voor de leaseperiode van april?

Deze facturen zijn al geïncasseerd en vallen buiten de regeling. De uitstelregeling geldt voor de facturen, waarvan de vervaldatum ligt in de periode van april tot en met september 2020. Dit geldt dus ook voor reeds verstuurde facturen, waarvan de incasso in april gepland staat. De vervaldatum wordt door ons aangepast naar 1 oktober 2020.

U kan de leasetermijn van maart 2020 niet voldoen. Is hier ook een oplossing voor?

Helaas niet. De termijn van maart valt buiten de uitstelregeling. Die regeling geldt voor de maanden april tot en met september 2020.

U heeft een factuur ontvangen met een vervaldatum in april 2020. Wat is de vervolgstap?

U kunt wachten met het betalen van deze factuur. De vervaldatum van deze factuur wordt verschoven naar 1 oktober 2020. Let op: facturen met een vervaldatum buiten de periode 1 april – 1 oktober 2020 vallen buiten de uitstelregeling en moeten op de vervaldatum voldaan zijn.

Hoe kunt u herkennen dat de communicatie daadwerkelijk van ABN AMRO Lease afkomstig is?

In onze communicatie zullen wij nooit vragen om geld over te maken naar een andere betaalrekening. Ook vragen wij nooit om gevoelige informatie met ons te delen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan identificatie, pincodes of pasnummers.

Ontvangt u facturen in de periode van april tot en met september 2020?

Ja, als u al facturen van ons kreeg, dan ontvangt u die ook tijdens de uitstelregeling. De vervaldatum op de facturen tijdens de uitstelregeling wordt verschoven naar 1 oktober 2020.

Zijn er extra kosten verbonden aan de uitstelregeling?

Over de niet-betaalde leasetermijnen betaalt u tot 1 oktober 2020 geen extra kosten. Details over hoe de regeling er na deze datum uitziet vindt u onder het kopje ‘Hoe werkt de uitstelregeling en wat zijn de mogelijkheden?’.

U wilt geen gebruikmaken van de regeling en de leasetermijnen blijven betalen. Toch is de automatische incasso van 2 april 2020 niet verwerkt. Wordt deze termijn nogmaals geïncasseerd of dient u het bedrag zelf over te maken?

Als u geen gebruik wilt maken van de uitstelregeling dient dit voor 21 april 2020 door te geven  aan de afdeling Client Services. Dit kan door een e-mail te sturen naar client.services@abnamroabf.com. De leasetermijn wordt dan alsnog in april geïncasseerd.

Mijn leasecontract start na 1 april, kom ik dan ook in aanmerking voor de uitstelregeling?

Er is een aantal scenario’s mogelijk waardoor u alsnog in aanmerking voor de uitstelregeling. Neem hiervoor contact op met uw adviseur.

Als u gebruik wilt maken van de regeling, is het ongebruikte deel van de ter beschikking gestelde leasefaciliteit dan nog beschikbaar?

Ja, dit blijft onveranderd.

Kunnen klanten bij meerdere banken gebruikmaken van de uitstelregeling?

Ja, dit is mogelijk.

Staat uw vraag er niet bij?

Stel deze dan per e-mail aan uw accountmanager of aan de afdeling Client Services, client.services@abnamroabf.com. Vergeet niet om uw debiteurnummer te vermelden, wij kunnen u dan sneller van dienst zijn.