Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.abnamrolease.com) van ABN AMRO Asset Based Finance N.V. , handelend onder de naam ABN AMRO Lease.

ABN AMRO Asset Based Finance N.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30099465, heeft haar hoofdkantoor op Beneluxlaan 1010, 3526 KK te Utrecht.

Wij verzoeken u deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Als er sprake is van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, hebben de voorwaarden van deze producten en diensten altijd voorrang.

De op of via deze internetsite aangeboden informatie geldt niet als advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

 

Hoewel ABN AMRO Lease ernaar streeft om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt zij expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

ABN AMRO Lease beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland. Zij staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

 

ABN AMRO Lease garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers hindert, het functioneren van deze internetsite in gevaar brengt en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software aantast, is niet toegestaan.

 

Wanneer ABN AMRO Lease hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat zij de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. ABN AMRO Lease aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door ABN AMRO Lease niet geverifieerd.

 

Intellectuele eigendomsrechten
ABN AMRO Lease, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO Lease of de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO Lease is het niet toegestaan links naar sites van ABN AMRO Lease aan te bieden.

Online communicatie
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan ABN AMRO Lease zendt, is niet gegarandeerd. ABN AMRO Lease raadt daarom af vertrouwelijke informatie per e-mail aan ABN AMRO Lease te zenden. Als u ervoor kiest berichten per e-mail, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
ABN AMRO Lease en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of zij op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan ABN AMRO Lease of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van ABN AMRO Lease.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Als anderstalige versies van de Disclaimer afwijkingen vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
ABN AMRO Asset Based Finance N.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Copyright 2017 ABN AMRO Asset Based Finance N.V.