Sector Transport en Logistiek op veranderpunt

img

Nieuws - 07 oktober 2015

“Duurzaamheid in transport en logistiek gaat niet alleen om groen zijn en alternatieve brandstoffen maar eveneens om een gezonde sector die ook op de langere termijn een factor van economisch belang blijft”, zegt Liesbeth van Houwelingen. “Nederland speelt een substantiële rol als Gateway to Europe en dat vereist een gezonde transport en logistiek sector. Daar willen wij graag een bijdrage aan leveren.”

"Groen zijn is hierin meer een randvoorwaarde dan een doel op zich. Onder verduurzaming valt bijvoorbeeld ook de samenwerking tussen verschillende modaliteiten om tot een optimaal transport te komen”, vertelt Jochem de Klein. Hij onderzoekt duurzaamheidsvraagstukken en ziet vooral een toename van inspanningen om de sector efficiënter te maken.

“Een praktijkvoorbeeld is het voorkomen van leeg rijden door vrachtwagens, wat niet alleen efficiënter is maar natuurlijk ook leidt tot minder voertuigen op de weg. Daarnaast zien we een grotere rol weggelegd voor ICT. Dankzij digitalisering is het mogelijk transport beter te verdelen waardoor de bezettingsgraad van modaliteiten hoger wordt. Track-and-tracesystemen zorgen ervoor dat we slimmer omgaan met het wagenpark. Het is nog wel de vraag hoe om te gaan met de toenemende trek naar de steden en de neiging van bedrijven hun distributiecentra steeds meer aan de rand ervan te vestigen. De realisatie van een fijnmazig transportnetwerk rondom steden is een uitdaging voor de verkeersdoorstroom. Op termijn rijden er wellicht niet alleen elektrische bestelbusjes rond in de stad, maar vindt ook distributie plaats met drones.”

Impact
De sector staat op een keerpunt, meent Van Houwelingen. Hoewel groen zijn zogezegd geen hoofddoel is, draagt technische innovatie bij aan een verkleining van de ecologische footprint. “Diverse ontwikkelingen hebben hun weerslag op transport en logistiek. In de toekomst kan dit ook gelden voor een innovatie als 3D printen. Als dit een vlucht neemt en er alleen nog grondstoffen zijn vereist, heeft dat impact op de sector. Onder technische innovatie valt natuurlijk ook een noviteit als platooning waarbij vrachtwagens onbemand in een konvooi rijden. Het is best denkbaar dat over 5 à 10 jaar ’s nachts treinen van vrachtwagens rijden.”

Samenwerken
Technische innovatie in de sector kan echter niet zonder sociale innovatie. Hiermee doelt De Klein op samenwerkingsverbanden in transport en logistiek. “De vraag is echter of het hoge aantal familiebedrijven in de sector, gezien de schaalgrootte, over voldoende (sociale) innovatiekracht beschikt. De ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op terwijl de sector als geheel nog een forse stap voorwaarts moet zetten. Niettemin is er ook al veel bereikt.”

“Voor een hogere efficiëntie moet het in de toekomst mogelijk zijn om ook de verschillende modaliteiten en hun systemen aan elkaar te koppelen. Ter plekke valt de keuze dan op de modaliteit die op dat moment het meest efficiënt is. Maar: we moeten nogmaals niet vergeten dat de sector opkrabbelt en dat de marges klein zijn. Sociale innovatie is een uitdaging.”

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw accountmanager of kijk hier voor uw contactpersoon in de buurt.