Dag­boek duur­za­me fi­nan­cie­ring #3

img

Nieuws - 24 november 2021

Een (groene) taxonomie lanceren en wat dan?

COP26 conferentie is op dit moment top of mind (zie mijn voorgaande blog) en de Europese markt bevindt zich midden in de implementatie van de EU Groene Taxonomie. Dit is misschien een goed moment om eens diep adem te halen en in te zoomen op de onmiddellijke impact op de bestaande economie, en deze te bekijken door de bril van financiële instellingen en zien wat er daarna op de regelgevende agenda rond Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) staat.

Dus mijn stelling van vandaag is alsvolgt:

"Het succes van transformerende bedrijven, die ESG als belangrijkste standaard accepteren, is gebonden aan het vermogen om greenwashing in de markt te elimineren."

Wat is de EU Groene Taxonomie?
De EU Groene Taxonomie is een classificatiesysteem voor het categoriseren van groene, milieuvriendelijke, bedrijfsactiviteiten, waarbij milieudoelstellingen voor bedrijven en financiële instellingen worden gedefinieerd. De taxonomie werd gecreëerd met het oog op het bereiken van de EU klimaatdoelstellingen, zoals vastgelegd in de COP 21-overeenkomst van Parijs. De fundamentele pijlers van de EU Taxonomie zijn de 6 milieudoelstellingen die het hele kader definiëren;

Word ik geraakt door de EU Groene Taxonomie?
Rapportage is vrijwillig voor bedrijven die nog niet onder de EU Taxonomie vallen. Niettemin heeft elk bedrijf - of het nu wel of niet onder de Taxonomie valt - er baat bij om zijn stakeholders en investeerders te laten zien dat het zich inzet voor de overgang naar duurzaamheid.Waarom hebben we het nodig?

"De uitdaging is
een heroriëntering van de kapitaalstromen van bruin naar groen, waarbij alle spelers op de markt een gezamenlijk begrip hebben van wat groen eigenlijk is."

Het doel is duidelijk, het efficiënt kanaliseren van kapitaal naar duurzame investeringen en activiteiten om de uitstoot van broeikasgassen met 55% te verminderen tegen 2030 en een broeikasgasuitstoot van nul in 2050. Maar waarom is het zo veel moeilijker dan het eigenlijk klinkt?

Vandaag de dag heeft iedereen een mening over wat groen is en wat niet. Het aantal "groene" labels en industriële kaders explodeert en de grote vervuilers komen met de mooiste duurzaamheidsrapporten. Wij zien een grote mate van onzekerheid ("is dit echt milieuvriendelijk?") en een duidelijke stimulans voor greenwashing, omdat groene perceptie bedrijven nu zeer aantrekkelijk maakt voor kapitaal. 

Ik ben geen groot voorstander van een schuldige aanwijzen, maar om de warboel rond dit onderwerp te illustreren, kan een momentopname van een van de grootste ESG-gescreende ETF's op de markt  misschien helpen.

We zien grote technologiebedrijven, aangevuld met innovatieve leiders en zelfs een bank in de top 10 holdings. Naast verschillende bedrijven waarover controversiële discussies worden gevoerd rond twijfelachtig ondernemingsbestuur of arbeidsomstandigheden, is het een bank die er voor mij uitspringt. Verschillende NGO's richten zich op banken en hun betrokkenheid bij fossiele brandstoffen sinds de ondertekening van het Akkoord van Parijs, waarbij deze bank voorop loopt als veruit de grootste bank die wereldwijd fossiele brandstoffen financiert. 

Ik heb geen kritiek op ESG-labels op zich, wat ik bekritiseer is het gebrek aan duidelijkheid van de bestaande definities en criteria, waardoor ESG gebruikt wordt om de werkelijke prestaties te verhullen in plaats van bedrijven en beleggingen vergelijkbaar te maken. De EU Groene Taxonomie is essentieel om de toon te zetten, door "groen" gedetailleerd te definiëren en weinig ruimte voor interpretatie te laten, en zo greenwashing tot een minimum te beperken.

Een beoordeling in 3 stappen om tot afstemming te komen.
Bepaal eerst welke van uw economische activiteiten in de EU Taxonomie zijn opgenomen. De economische activiteiten vermeld in de EU Taxonomie, zijn gebaseerd op een sectorclassificatie volgens NACE. Wanneer u weet welke van uw activiteiten of geplande investeringen zijn opgenomen, kan berekend worden in welke mate uw onderneming of investering onder de Taxonomie valt.

Er is een beoordelingsproces in 3 stappen om te zorgen dat elke economische activiteit
1. Substantieel bijdraagt aan ten minste één van de zes milieudoelstellingen (zie hierboven)
2. Geen significante schade toebrengt aan een van de andere vijf milieudoelstellingen zoals gedefinieerd in de voorgestelde Verordening
3. Voldoet aan de minimumwaarborgen als omschreven in de voorgestelde Verordening.

Een blik vooruit
Momenteel omvat de EU Taxonomie 100 activiteiten (mitigatie en adaptatie). De resterende activiteiten uit vier pijlers (bescherming van water en maritieme bronnen, overgang naar een circulaire economie, preventie en bestrijding van verontreiniging, en bescherming van biodiversiteit en ecosystemen) worden naar verwachting eind 2021 vrijgegeven.
Alle activiteiten vallen onder de 9 meest vervuilende sectoren in de EU (energie, vervoer, enz.), die verantwoordelijk zijn voor > 93% van alle broeikasgasemissies in de EU.

Implicaties voor de toekomst:
- Om voor alle sectoren een "net-nul"-pad te bereiken overeenkomstig de COP21-verbintenissen van Parijs, zijn de overwogen drempels misschien (nog) niet voldoende.2
- Terwijl de criteria van "groen" ongelooflijk gedetailleerd zijn gedefinieerd, blijft het "niet in significante mate schaden" onduidelijk.
- Een uitbreiding van de Groene Taxonomie is momenteel een veelbesproken onderwerp om ook op "intermediaire" activiteiten en investeringen te kunnen sturen. Op dit moment vallen die waarschijnlijk buiten het toepassingsgebied, maar ze zouden van cruciaal belang kunnen zijn om een sectorale omschakeling mogelijk te maken.
- De onzekerheid over de "sociale" pijler kan worden weggenomen door een sociale taxonomie die investeerders meer transparantie biedt over de sociale impact en prestaties van hun investeringen.

Laat me via e-mail (Stefan.stubing@abnamroabf.com) weten wat uw gedachten zijn en/of onderwerpen waar u op in zou willen zoomen.

Met vriendelijke groeten,
Stefan[1] iShares MSCI World ESG Screened ETF (ISIN IE00BFNM3K80) Top 10 holdings as of Oct 29, 2021

[2] See Schütze, F., Stede, J., Blauert, M. & Erdmann, K. (16. December 2020). EU-Taxonomie stärkt Transparenz für nachhaltige Investitionen. DIW Wochenbericht, S. 971-986.

[3] On 21 May 2021, the European Banking Authority (EBA) disclosed a green asset ratio estimate of 7%-8% (this is the proxy for expected amount of EU green taxonomy aligned assets in the EU).

Relevante lease objecten