Veelgestelde vragen over de uitstelregeling

Vanwege de impact van het coronavirus heeft ABN AMRO Lease steunmaatregelen voor haar klanten getroffen. Hier leest u antwoorden op veelgestelde vragen over de uitstelregeling. Deze antwoorden vormen ook de voorwaarden van deze regeling.

Wat houdt de uitstelregeling in?

ABN AMRO Lease heeft een uitstelregeling voor Lease-klanten met een totale leasefaciliteit van maximaal 10 miljoen euro. Deze regeling houdt in dat de leasetermijnen van deze klanten van april tot en met september 2020 werden opgeschort.

Ik maak gebruik van de uitstelregeling. Deze stopt per 1 oktober. Wat betekent dit voor mij?

U heeft in juli 2020 bericht van ons ontvangen met de vraag om uw keuze voor het terugbetalen uiterlijk 1 augustus aan ons door te geven. Als u zich niet voor de uitstelregeling had afgemeld, heeft u automatisch wél van de uitstelregeling gebruik gemaakt.

Wij boden u twee mogelijkheden voor betaling van de zes uitgestelde termijnen:

Optie 1:
U betaalt in oktober 2020 alle zes uitgestelde termijnen in één keer via een automatische incasso. Let op, u betaalt in oktober ook weer de reguliere leasetermijn. U betaalt die maand dan zeven leasetermijnen. U betaalt geen rente over de zes uitgestelde facturen.

Een voorbeeld:
Stel, uw kosten per termijn zijn 800 euro. U dient in oktober de zeven termijnen te voldoen. Dat betekent dat 800 x 6 = 4.800 euro wordt afgeschreven. Daarnaast wordt de reguliere termijn van 800 euro geïnd.

Optie 2:
U betaalt vanaf januari 2021 elke maand de helft van een uitgestelde leasetermijn via een automatische incasso. )Wanneer u nu geen gebruik maakt van automatische incasso dient u vanaf januari 2021 zelf maandelijks 1/12 deel van de uitgestelde leasetermijnen alsmede de reguliere termijnen te voldoen - let op bij handmatige betalingen altijd uw debiteurnummer vermelden).

Dit betekent dat u van januari tot en met december 2021, naast de reguliere termijn, iedere maand  1/12 deel van de uitgestelde termijnen betaalt. In december 2021 heeft u dan alle termijnen ingelopen. Over de uitgestelde termijnen betaalt u rente. Vanaf 1 oktober 2020 bent u deze rente verschuldigd. De rente die wij hiervoor rekenen bestaat uit 1-maands gemiddeld Euribor (ABN AMRO) + een opslag van 2,25% op jaarbasis. Per 8 april 2020 is het 1-maands gemiddeld Euribor (ABN AMRO)-tarief negatief, namelijk -0,35%. Dat betekent dat de rente die wij rekenen voor de uitgestelde betaling van de leasetermijnen op dit moment 1,90% zou bedragen. De rente over de uitgestelde leasetermijnen wordt apart gefactureerd en geïncasseerd.

Een voorbeeld:
Stel, uw kosten zijn 800 euro per maand. U betaalt dan van januari 2021 tot en met december 2021 twaalf keer een halve termijn bovenop de reguliere termijn. In 2021 betaalt u dan 1200 euro per maand. Hier komt nog rente bij. Als het 1 maands gemiddeld Euribor (ABN AMRO)-tarief van januari 2021 -0,35% is, dan maken we de volgende berekening: -0,35% + 2,25% =  1,90%. U betaalt in januari 2021 dan 1/12 deel van de rente ad 1,9% op jaarbasis over het totaal van de uitgestelde leasetermijnen. Per januari 2021 is het totaalbedrag van de uitgestelde leasetermijnen  4.800 euro. U betaalt voor die maand dus 7,60 euro rente. Doordat de som van de resterende uitgestelde leasetermijnen elke maand met 400 euro afneemt, neemt ook het bedrag van de te betalen rente maandelijks af, ervan uitgaande dat het 1-maands gemiddeld Euribor (ABN AMRO)-tarief gelijk is gebleven. De rente over de uitgestelde leasetermijnen wordt apart gefactureerd en geïncasseerd.

Het actuele 1-maands Euribor-tarief vindt u hier.

Voor leaseovereenkomsten die eindigen tussen 1 april 2020 en 31 december 2020 zijn andere voorwaarden van toepassing.

Loopt uw contract uiterlijk 31 december 2020 af?

Voor leasecontracten met een einddatum tussen 1 april 2020 en 31 december 2020 zijn andere voorwaarden  van toepassing.

Leaseovereenkomsten die uiterlijk 30 juni 2020 zijn afgelopen

De uitgestelde termijnen werden op 1 oktober 2020 in één keer geïncasseerd. Als wij de uitgestelde termijnen niet in oktober konden incasseren,  betaalt u per 1 oktober 2020 de overeengekomen vertragingsvergoeding.

Leaseovereenkomsten die tussen 1 juli 2020 en 31 december 2020 aflopen

Vanaf oktober 2020 wordt er elke maand een uitgestelde leasetermijn geïncasseerd totdat alle uitgestelde leasetermijnen zijn betaald. De terugbetaling van de uitgestelde termijnen loopt dus door nadat het leasecontract is geëindigd. Ook kan het zijn dat u in de periode oktober tot en met december 2020 zowel een uitgestelde termijn als een gewone leasetermijn moet betalen. Over de uitgestelde maandtermijnen wordt vanaf 1 oktober 2020 rente gerekend zoals vermeld in optie 2.

Ik heb gekozen voor optie 2, wat gebeurt er als mijn factuur een verzamelfactuur is, welke uitgelopen en lopende contracten bevat

De gehele factuur is meegegaan in de Payment Holiday, waarmee zowel de lopende als de uitlopende contracten uitstel van betaling hebben gekregen. Doordat u voor optie 2 heeft gekozen gaat de gehele maandtermijn mee in de repayment regeling, voor zowel de lopende als uitlopende contracten. Nadat de Corona termijnen voldaan zijn loopt het contract regulier verder.

Waarom moet er rente over optie 2 worden betaald?

Voor de tweede optie moeten wij voor een langere tijd extra kapitaal aanhouden. Voor het aanhouden van extra kapitaal maken wij extra kosten. Een gedeelte van deze kosten moeten wij door middel van een rente met u delen.

Zijn er bijzondere voorwaarden verbonden aan de uitstelregeling?

U dient gepast gebruik te maken van de regeling. U mag de extra liquiditeit die ontstaat door deze regeling alleen gebruiken voor uw onderneming ter continuering van de huidige bedrijfsvoering en overbrugging van negatieve liquiditeitseffecten van het coronavirus. Alle andere afspraken die u met ons heeft gemaakt blijven gelden. Dat geldt voor alle afspraken in overeenkomsten en voorwaarden, maar ook voor afspraken die de klant daarbuiten met ons heeft gemaakt.

De uitstelregeling kunnen wij tussentijds intrekken of terugdraaien. Dat kan als u in onze ogen afspraken niet nakomt, de regeling misbruikt of fraudeert.

Word ik nog steeds eigenaar van het object?

In de leaseovereenkomst hebben we met u afgesproken dat u het object aan het einde van de looptijd van de leaseovereenkomst, onder voorwaarden, kunt kopen. Eén voorwaarde is dat u aan al uw betaalverplichtingen heeft voldaan. Als u gebruik maakt van de uitstelregeling, wordt u pas eigenaar van het object nadat u aan al uw betaalverplichtingen heeft voldaan.

Wat zijn de fiscale gevolgen van deze maatregel voor mij?

Mogelijk heeft de uitstelregeling fiscale gevolgen voor u. Wij adviseren u om dit te bespreken met uw accountant of fiscaal adviseur.

Wanneer worden de uitgestelde termijnen geïncasseerd?

De betaling van de uitgestelde termijnen gaat zoals u dat gewend bent conform de reguliere betaling van uw leasetermijn: via automatische incasso of middels handmatige overboeking. De uitgestelde termijnen (incl. evt rente) worden geïncasseerd op eerste dag van de maand zoals de betaalregeling optie van uw keuze die omschrijft. Wanneer u geen gebruik maakt van automatische incasso dient u de uitgestelde leasetermijnen en (evt. rentefacturen) conform de door u gekozen betaalregeling zelf te voldoen - let op bij handmatige betalingen aub altijd uw debiteurnummer vermelden

Ontvang ik opnieuw facturen voor de termijnen in de betaalregeling?

U heeft de facturen voor de leasetermijnen ontvangen in de periode april-september 2020. De vervaldatum op de facturen tijdens de uitstelregeling is verschoven naar 1 oktober 2020.Voor de incasso van deze uitgestelde facturen conform de betaalregeling ontvang u niet opnieuw een factuur. De incasso wordt aangekondigd in een incassobericht in uw bankmail. In de omschrijving van de incasso vindt u het factuurnummer waarvoor geïncasseerd wordt.

Ik wil alles aflossen, kan dat?

Dat kan! Stuur een email naar onze afdeling Client Services via client.services@abnamroabf.com en vermeld uw debiteurnummer. U krijgt dan een bericht hoe wij de uitgestelde termijnen incasseren. Om technische redenen zullen we de uitgestelde termijnen op één dag incasseren middels 12 deelbetalingen. Vanaf 1 oktober 2020 betaalt u ook rente over het openstaande bedrag.

Ik denk niet aan mijn betalingsverplichting te kunnen voldoen, wat nu?

Informeer uw accountmanager of neem contact op met onze afdeling Client Services via client.services@abnamroabf.com en vermeld uw debiteurnummer. In de leaseovereenkomst hebben we afspraken gemaakt over de vertragingsvergoeding als u (betaal)afspraken niet nakomt. Deze regeling geldt ook voor uitblijvende betaling van termijnen uit de uitstelregeling.

Zijn er mogelijkheden voor extra liquiditeit, nu ik niet aan mijn betalingsverplichting kan voldoen?

ABNAMRO Lease kan u geen extra liquiditeit verschaffen. Ondernemers met een tijdelijk liquiditeitstekort helpen wij met verruimde BMKB-regelingen.

Meer informatie over de BMKB-regeling.

Voor leningen tussen de 10.000 en 50.000 euro bieden we ondersteuning middels de KCC-regeling.

Meer informatie over de KCC-regeling.

Staat uw vraag er niet bij?

Stel deze dan per e-mail aan uw accountmanager of aan de afdeling Client Services, client.services@abnamroabf.com. Vergeet niet om uw debiteurnummer te vermelden, wij kunnen u dan sneller van dienst zijn.